سرویس: سینمای ایران کد خبر: 158 ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

تحلیل آرش خوشخو از حضور نرگس آبیار در آکادمی اسکار

داستان شایستگی های خانم سینماگر و کژفهمی های ما

داستان شایستگی های خانم سینماگر و کژفهمی های ما

صبح سینما:حضور نرگس آبیار در آکادمی اسکار برای خودش جنجالی به پا کرده اســت اما به نظرم سیری کامال طبیعی رخ داده است. همان دو سال پیش که فیلم شــبی که ماه کامل شد اکران شد نوشتم که این فیلم در اجرا،فیلمنامه،کارگردانی و بازیگری در ســطح تریارهای درجه یک جهانی کار شده اســت(هرچند مثال مســعود فراستی با همان ســلیقه عجیبش فیلم را مــورد حمله قرار داد و ســال پیش ناگهان طرفدار اثر ضعیفی مثل روز صفر شد که به لحاظ اجرا و استانداردهای روز سینمای حادثه ای هم فیلمی قدیمی و از مدافتاده محسوب میشود(..

 

در ایران خانم آبیار را به عنوان ســینماگری نزدیک به نهاد حاکمیتی می دانند. فیلم را هم اثری موثر در کارزار رســانه ای با ضد انقلاب شرور جنوب شرقی ایران اما در منظر بین المللی خانم آبیار ســینماگر زبردستی است که با یک احســاس اخلاقی قدرتمند فیلمی تاثیرگذار علیه خشونت بنیادگرایان مذهبی ساخته است.

 

این یک اتفاق مهم اســت که بدانیم خانم آبیار با شایستگی و بر مبنای تسلط تکنیکی و حساسیت هنرمندانهاش به آکادمی اسکار دعوت شده است.

 

منبع:هفت صبح

 

whatsapp
telegram
Facebook
Twitter
Email
کپی کردن لینک